Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (tên cũ là Công Ty Cổ Phần Thành Ngọc) trước đây là đơn vị sở hữu và quản lí khu du lịch Đồi Mộng Mơ nằm tại địa chỉ số 5 Mai Anh Đào, Tp. Đà Lạt đựơc thành lập ngày 25/07/2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/11/2003.

Ngày 17/09/2010, công ty Cổ phần Thành Ngọc (Khu du lịch Đồi Mộng Mơ) và Công ty Cổ phần Ngọc Lan ( Khách sạn 4 sao Ngọc Lan) đã chính thức sáp nhập thành một công ty duy nhất là Công ty Cổ phần Thành Ngọc nhằm kết hợp các lợi thế và phát triển thế mạnh ngành dịch vụ.

Copyright © 2001 - 2014, Công Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, All rights reserved.